Khuôn viên đồi Bia Đá ghi công trạng Trạng nguyên Hồ Tông Thốc được làm từ nguồn tài trợ của các cá nhân trong và ngoài nhà trường

Hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường, trong hè 2018 nhà trường đã hoàn thành khu đồi đặt Bia đá ghi công trạng của Trạng nguyên Hồ Tông Thốc. Kinh phí 100% từ nguồn tài trợ của các cá nhân trong và ngoài nhà trường.


Tác giả: Nguyễn Đức Trung